Movie Index:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Khasi Tingya

Khasi Tingya Song Lyrics

Ahai klimnoe khasi tingya
Ahai klimnoe khasi tingya
Kilmsa savay kilm thungya
Kilmsa savay kilm thungya
Ahai klimnoe khasi tingya
Kakhe khana yahi hitka
Samnae hai tu
Bathin moya yakhi sangh
Kakhe khana yahi hitka
Samnae hai tu
Bathin moya yakhi sangh
Ahai klimnoe khasi tingya
Kilmsa savay kilm thungya
Kilmsa savay kilm thungya
Ahai klimnoe khasi tingya

Kakhe khana yahi hitka
Samnae hai tu
Bathin moya yakhi sangh
Ahai klimnoe
[http://www.lyricsming.com]

Ahai klimnoe khasi tingya
Ratan mohe kisangu tanhak
Veu teu tsai sanga
Ratan mohe kisangu tanhak
Veu teu tsai sanga
Ratan mohe kisangu tanhak
Veu teu tsai sanga

Khasi tingya
Ahai klimnoe khasi tingya
Kilmsa savay kilm thungya
Kilmsa savay kilm thungya
Ahai klimnoe khasi tingya.